Miljöpolicy

Cool Städ AB är ett professionellt städföretag vars miljöpolicy syftar till att så långt möjligt reducera verksamhetens belastning på våra värdefullaste gemensamma tillgångar – naturen och miljön.

Vårt grundkrav är att tillämpliga lagar och föreskrifter vid varje tillfälle skall uppfyllas och genom våra miljösatsningar söker vi bidra till en hållbar utveckling för miljön. Vi ser miljöförbättrande åtgärder som en långsiktig investering, och hänsyn till miljön genomsyrar hela verksamheten genom att vi:

* I Våra uppdrag använder städteknik och städmaterial anpassade för olika rumsenheter och dess funktion

* Värnar om naturresurserna genom källsortering och återanvänder städmaterial när så är möjligt samt minskar användningen av miljöbelastande produkter

* Minskar materialförbrukningen och användningen av miljöbelastande produkter även på vårt kontor, verkar för att bruket av engångsartiklar elimineras och att energiförbrukningen successivt optimeras och minskas

* Med optimerad körplanering för arbetsledning och städpatruller undviker onödig fordonstrafik samt  använder miljödiesel som drivmedel

* Beaktar miljö- och hälsopåverkan vid inköp av maskiner och redskap

* Ständigt informerar och utbildar våra medarbetare genom löpande SRY-utbildning, avseende lagar och bestämmelser i miljöfrågor och gör samtliga medarbetare delaktiga i och ansvariga för att vår miljöpolicy följs

* Verkar för att våra samarbetspartners ska ha en miljöpolicy som överensstämmer med och understödjer vår egenårligen uppdaterar och reviderar företagets miljöpolicy

* Vi följer gällande miljölagstiftning och andra krav men har som mål att överträffa gällande lagar, förordningar och övriga bestämmelser

* Vi åtar oss att ständigt bli bättre på miljöarbete och minska företagets energiförbrukning/hitta nya mer miljövänliga alternativ och minimera transporter

* Att företaget skall arbeta i förebyggande syfte.

* Vi arbetar med att ständigt bli bättre på miljöarbete!

Våra Miljömål

Miljöfrågorna drivs av en miljöansvarig. Genom den miljöansvarige ökas samordningen och integreringen i verksamheten och med våra leverantörer. Vårt miljöarbete, omfattar projekt och aktiviteter med anknytning till all verksamhet i företaget. För att på sikt uppnå en harmonisering och standardisering av vårt kvalitetsarbete pågår en integrering i samband med vår verksamhetsutveckling. Detta baseras på den internationella standarden ISO 14001. Vi kommer under de närmaste åren att certifiera företaget enligt denna norm. P.g.a Covid 19 har certifieringen skjutits fram av ekonomiska skäl men vi följer fortsatt normen. Genom kontinuerliga personalmöten, diskussioner med kunder och leverantörer kan vi hjälpas åt att föra miljöarbetet framåt i hela företaget.
 

Handlingsplan

Vi har upprättat en handlingsplan utifrån vår målsättning. Handlingsplanen omfattar följande:

 

        En modern, bränsleeffektiv och miljövänlig fordonspark

        Vid utbyte eller nyanskaffning av fordon beaktas alltid gällande miljökrav, de fordon som bäst efterlever och underskrider dessa krav prioriteras i inköpsprocessen.


        Användning av bästa möjliga bränsle och minskad bränsleförbrukning

        Ett av de miljömål som satts upp för verksamheten föreskriver bästa möjliga bränsle och krav på åtgärder för att minska bränsleförbrukningen.

        Källsortering av avfall

        Vi källsorterar vårt avfall och lämnar papper för återvinning

        Energisparåtgärder

        Ett fastställt mål är att öka användningen av datorer och adekvata programvaror för att minska pappersanvändandet för att sprida information till personal, kunder och leverantörer. Företaget använder LED i de belysningsarmaturer där detta är möjligt.

        Miljöanpassade inköp

        Ett fastställt mål är att alltid beakta miljöaspekter vid inköp av produkter som används i verksamheten, allt från fordon och bränslen till kopieringspapper och pennor. Detta har medfört en övergång till mer miljöanpassade produkter. Efterlevnad av kraven är ett måste och diskuteras vid personalmöten en gång per månad.

        Miljökrav på våra produkter och tjänster

        De produkter och tjänster vi marknadsför skall vara tillverkade av material som kan återvinnas eller av återvunnet material, där så är möjligt. Ett av företagets mål är att ta bort produkter ur verksamheten som inte är tillverkade på ett miljövänligt sätt eller som innehåller miljöfarliga ämnen.

        Miljökrav på våra leverantörer

        Ett av företagets miljömål är att påverka våra huvudleverantörer att alltid beakta miljöaspekter i sin produktion och verksamhet.

        Miljöinformation till anställda, kunder och leverantörer

        Samtliga anställda i verksamheten ska ha vetskap om företagets miljömål. Detta följs regelbundet upp vid personalmöten en gång per månad där också ny information ges. Genom muntlig och skriftlig kommunikation informeras våra kunder om vårt fortlöpande miljöarbete. Med våra leverantörer har vi en ständigt pågående dialog om miljöförbättrande åtgärder.